قوانین و مقررات

قانون اصلاح الگوی مصرف

آیین نامه اجرایی ماده ۶۱

گزارش سندیکای برق – تحولات صنعت برق در سال 1402

ابلاغیه نرخ خرید برق مهرماه 1402

ابلاغیه نرخ خرید تضمینی برق آذرماه 1402

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

ماده 4 قانون مانع زدایی از صنعت برق

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بوس انرژی

ابلاغیه نرخ قیمت گاز نیروگاهی بهمن 1401

مصوبه شورای عالی انرژی سال 1402

دستورالعمل اجرایی صادرات برق انرژی های تجدیدپذیر و پاک غیر دولتی

دستورالعمل حمایت از بومی سازی فناوری نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک

دستورالعمل محیط زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه های بادی

راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری

ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق

مراحل ارزیابی و نحوه ی کنترل مقادیر فنی مندرج در صورت حساب‌های دوره ای فروشندگان برق تجدیدپذیر و پاک (نیروگاه های فتوولتاییک)

مراحل ارزیابی و نحوه ی کنترل مقادیر فنی مندرج در صورت حساب‌های دوره‌ای فروشندگان برق تجدیدپذیر و پاک (نیروگاه های بادی)

مراحل ارزیابی و نحوه ی کنترل مقادیر فنی مندرج در صورت حساب‌های فروشندگان برق پاک و تجدیدپذیر (نیروگاه های مبتنی بر منابع زیست توده)

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی – نیروگاه های تجدیدپذیر