قوانین و مقررات

4672_قانون اصلاح الگوی مصرف انرژیorig

اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲

آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۲۵

آیین نامه اجرایی ماده ۶۱

آیین نامه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بند ۷ سیاست های کلی نظام در اصلاح الگوی مصرف

جزء ۱ و جزء ۴ بند ب سیاست های کلی نظام

دستورالعمل اجرایی صادرات برق انرژی های تجدیدپذیر و پاک غیر دولتی

دستورالعمل بند ب ماده ۱۳۳

دستورالعمل حمایت از بومی سازی فناوری نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک

دستورالعمل محیط زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه های بادی

راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری

ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵

قانون برنامه ششم توسعه

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

قانون حمایت از صنعت برق کشور

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲

مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه

مراحل ارزیابی و نحوه ی کنترل مقادیر فنی مندرج در صورت حساب‌های دوره ای فروشندگان برق تجدیدپذیر و پاک (نیروگاه های فتوولتاییک)

مراحل ارزیابی و نحوه ی کنترل مقادیر فنی مندرج در صورت حساب‌های دوره‌ای فروشندگان برق تجدیدپذیر و پاک (نیروگاه های بادی)

مراحل ارزیابی و نحوه ی کنترل مقادیر فنی مندرج در صورت حساب‌های فروشندگان برق پاک و تجدیدپذیر (نیروگاه های مبتنی بر منابع زیست توده)

مصوبه وزیر – نرخ خرید برق – ماده ب 133ابلاغیه اتصال به شبکه نیروگاه های تجدیدپذیر

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی – نیروگاه های تجدیدپذیر