کشاورزی

کارخانه‌های بیوگاز کشاورزی با استفاده از مواد ارگانیک موجود در مزارع، بیوگاز تولید می‌کنند.

 

محصولات کشاورزی و مواد اولیه تولید بیوگاز:
محصولات کشاورزی و مواد اولیه تولید بیوگاز ذرت، چمن، گندم و … هستند، اما به‌طور جایگزین از کود کشاورزی، زباله‌های گیاهی و … نیز می‌توان استفاده کرد. یکی از این موارد باگاس نیشکر می باشد.

باگاس حدود ۳۰-۲۰ درصد از وزن نیشکر را تشکیل می دهد. باگاس درواقع باقیماندۀ فیبری به جای مانده بعد از عصاره گیری از شکر می باشد که به صورت قطعات ریز تراشۀ چوب و به رنگ زرد کاهی می باشد. باگاس دارای فیبر بالا و نیتروژن و قابلیت هضم پایین است که میزان عناصر تشکیل دهنده آن با توجه گونه های مختلف نیشکر و بر حسب رشد سنی نیشکر، نحوه ی برداشت آن و بالاخره میزان بازیابی و راندمان عصاره گیری در آسیابها به مقدار کمی متفاوت است.

تولید متوسط نیشکر در هر هکتار حدود یکصد تن می باشد و بر اساس تجربیات به دست آمده در خوزستان پس از استحصال شربت از نیشکر حدود ۳۲ تن باگاس با رطوبت حدود ۵۰ درصد از هر هکتار به دست می آید.

کاربرد باگاس

باگاس مصارف زیادی در صنعت تولید نئوپان، الکل سازی، تخته نیمه فشرده (MDC)، کاغذ، تولید اسید سیتریک و غیره دارد.

مقایسه ارزش حرارتی باگاس نیشکر(تفاله)باسایرحاملهای انرژی

۱- ارزش حرارتی نفت کوره مورداستفاده درصنایع:

42000KJ/KG≈36000KJ/Liter

2- ارزش حرارتی گازطبیعی مورداستفاده درصنایع:

36000KJ/m3

3– ارزش حرارتي حاصل ازسوختن باگاس نيشكر:

 الف-نحوه محاسبه ارزش حرارتی تفاله نیشکر:

(درصدقند)×3141- (درصدخاكستر)×19605- (درصدرطوبت)× 19605- 19605=HCV(بيشترين)

(درصدقند)× 3141- (درصدخاكستر)×19605- (درصرطوبت)× 20760- 18309= LCV (كمترين)

هرچه خاكستروقندورطوبت افزايش يابدارزش حرارتي كاهش خواهديافت.  

4- مقایسه ارزش حرارتی تفاله نیشکرباسوخت های فسیلی:

-درمقایسه با نفت کوره:

  6886KJ/KG÷36000KJ/Liter =0.191 kg/Lier  

   6886KJ/KG÷42000KJ/KG =0.163 kg/kg   

-درمقایسه با گازطبیعی:

  6886KJ/KG÷36000KJ/Liter =0.191 kg/m3     

5- مقایسه ارزش حرارتی تفاله نیشکرباانرژی الکتریکی:

ارزش حرارتی برق با توجه به فرمول ومحاسبات برابراست با: 

W=P.T=1Kw*3600s=3600KJ/Kwh

 6886KJ/KG÷3600KJ/Liter = 1.91 kg/kwh   

6- پیوست:

الف- بالانس وزنی مشتقات قابل استحصال ازنیشکرخام:

••تفاله نیشکر:  35%

••شکرسفید:   10%

••ملاس :        04%

••آب :            51%

ب- مقدارنیشکرخام جهت تولید یک کیلوگرم ازهرکدام ازمشتقات قابل استحصال  

••تفاله نیشکر:     ۰.۳۵÷۱=2.86 kg    

••شکرسفید:           ۰.۱ ÷۱=10 kg

••ملاس :                ۰.۰۴÷۱=25 kg

توضیح یک:ارزش حرارتی سوختهای فسیلی متغییراست واعدادارائه شده میانگین است وارزش حرارتی تفاله نیشکرنیزباتوجه به درصدهای گفته شده نیزمتغییرخواهدبود.

توضیح دو:با استفاده ازبرابری ارزش سوخت های فسیلی با ارزش حرارتی سوخت حاصل ازتفاله نیشکرامکان بررسی قیمت باگاس نیشکروجود خواهدشد.

همچنین امکان تغییرقیمت تفاله نیشکرباتوجه به ارزش حرارتی سوخت های فسیلی درمنطقه و  تفاله نیشکرهرصنعت در مکانهای مختلف وجوددارد.

توضیح سه:سوخت متداول درصنایع گازطبیعی است وبدون هرگونه هزینه حمل،،درمحاسبات هزینه برابری قیمت باگاس با فرآورده های نفتی شایدلازم باشد به هزینه حمل نقل وتجهیزات سوختن حامل انرژی،توجه کرددرآنصورت قیمت تفاله نیشکر بگونه ای منطقی محاسبه خواهدشد.