کاهش خاموشی ها و بهبود قابلیت اطمینان شبکه های صنعتی