نیروگاه زیست‌توده هضم بی‌هوازی زائدات دامی و کشاورزی و فاضلاب

پسماندهای مایع شهری و صنایع که در اصطلاح به آن فاضلاب‌های شهری و صنفی گفته می‌شود دارای منبع و پتانسیل بالایی از مواد قابل فسادپذیر می‌باشند این مواد به دلیل حجم زیاد آن در شهرها، می‌تواند به‌عنوان یک منبع عظیم مناسب در جهت استحصال انرژی این منابع به کار رود.

یکی از فن‌آوری‌های رایج و اثبات‌شده جهت استحصال انرژی از این منابع فن‌آوری هضم بی‌هوازی می‌باشد. در این فن‌آوری منابع زیست‌توده پس از ورود به یک هاضم و طی یک‌زمان مناسب به‌منظور انجام فرایندهای بیولوژیکی، تولید بیوگاز و کود مایع می‌دهد. متناسب با نوع فن‌آوری مورداستفاده در این فن‌آوری‌ها (هاضم تر، هاضم خشک و هاضم سرعت‌بالا) نوع و میزان مواد خروجی می‌تواند متغیر باشد.

هضم بی‌هوازی زائدات دامی و کشاورزی و فاضلاب

امروزه در بسیاری از نقاط جهان از هاضم‌های خشک – سرعت‌بالا بهره‌گیری می‌نمایند. این سامانه‌ها برای هضم طیف زیادی از این منابع زیست‌محیطی تر مناسب بوده و تأسیسات متعددی از این فن‌آوری در جهان و ایران ساخته شده است. این تأسیسات دارای بازده مناسبی بوده و قابلیت تأمین انرژی در مقیاس‌های کلان تا کوچک را دارا می‌باشد.