نیروگاه زیست توده لندفیل

زباله‌های شهری به دلیل وجود ترکیبات مختلف فسادپذیر دارای اهمیت زیادی می باشند. این مواد دارای ترکیبات عمده مواد تر و باقیمانده مواد غذایی، شیشه، انواع فلزات، کاغذ و مقوا، خاکروبه و … می باشند. مواد تر و باقیمانده مواد غذایی در زباله‌های شهری دارای ویژگی تخمیر خودبخودی می باشند و پس از مدت زمان کوتاه از تولید آن شروع به فسادپذیری می نمایند. حاصل این فرآیند بیوشیمیایی تولید شیرابه، بیوگاز و مواد حاصل از تخمیر می باشند. بیوگاز خود از ترکیبات مختلفی همچون انواع گاز های Co، Co2، CH4، بخار، رطوبت آب و ترکیبات کلریدو هالوژنید تشکیل شده اند.

لندفیل

در صورتی که زباله‌های شهری حاصل از فرآیند روزانه زندگی شهری در یک منطقه جمع آوری و تلنبارسازی شود، میزان تولید بیوگاز آن بسیار زیاد خواهد بود. گازهای زیستی حاصل از مراکز تلنبارسازی زباله های شهری یکی از اصلی ترین منابع تولید گازهای گلخانه ای و آلاینده محیط زیست می باشد که موثرترین و بهترین روش مدیریت آن، بهره گیری آن در جهت تولید انرژی الکتریکی می باشد، بگونه‌ای که در صورت انجام مدیریت صحیح این گاز زیستی موجب امکان تولید انرژی الکتریکی زیستی و پاکیزه نمودن محیط زست خواهد بود. هم اکنون در دنیا بیش از 60 هزار مگاوات نیروگاه مبتنی بر زیست توده و بیوگاز در حال کار می باشند.