زیست توده

يکی از منابع اصلی انرژیهای تجدیدپذیر،  انرژی زیست توده می‌باشد. تعاریف متعددی از این منبع انرژی ارائه است. تعریف اتحادیه اروپا از زیست توده عبارت است از: « اجزا قابل تجزیه زیستی از محصولات، پسماندها و زائدات کشاورزی (شامل مواد گیاهی و دامی)، جنگلها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی و شهری قابل تجزیه”. برهمین اساس زیست توده به سوختهای ساخته شده از جرم توده فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها اطلاق می‌گردد.

هم اکنون در جهان پتانسیل استحصال انرژی به اندازه ۷۰ میلیارد تن نفت خام به صورت سالانه از سوخت های زیستی استحالی از محصولات کشاورزی و پسماند جنگل ها وجود دارد که این میزان ۱۰ برابر مصرف سالانه انرژی در جهان است.

زیست توده

چرخه زیست توده در طبیعت

ماکزیمم راندمان تبدیل انرژی خورشیدی در فرآیند فتوسنتز گیاهان (جذب و ذخیره تشعشع خورشید رسیده به اتمسفر زمین) بین ۵ تا ۶ درصد است. گیاهان ، ۲ COرا از هوا جذب کرده و بصورت کربن ذخیره می نمایند. بخشی از کربن موجود در گیاه خورده شده توسط جانوران تبدیل به انرژی شده و بخشی دیگر در بافت های زنده ذخیره گردیده و  بخش سوم نیز با فضولات حیوانی دفع می گردد. در صورتی که چوب یا گیاهان سوزانده شوند، علاوه بر انرژی، بخش اعظمی از کربن ذخیره شده بصورت ۲ CO آزاد می شود و بخشی نیز در خاکستر باقی می ماند.

از انواع نیروگاه‌های زیست توده می‌توان به موارد زیراشاره کرد:

نیروگاه زیست توده لندفیل

نیروگاه زیست توده هضم بی‌هوازی زائدات دامی و کشاورزی و فاضلاب

نیروگاه زیست توده زباله سوز و گازی سازی زباله