رزومه افراد کلیدی

 

علیرضا سجودیان علی اسکندری زهرا سجودیان عبدالله قطبی الاملی

 

علی گل دوست امیر شیخ سامانی حمید چراغیان