خانگی زیر 20 کیلو وات

جهت تأمین انرژی برق موردنیاز مشترکین خانگی که عموماً ظرفیت مورد تقاضای آن‌ها کمتر از 20 کیلووات است از نیروگاه‌های کوچک پشت‌بامی (Roof top) استفاده می‌شود.

با توجه به انواع اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه، مشترکین که عموماً در شهرها مستقر هستند، بیشتر تمایل به فروش برق تولیدی به شبکه جهت بهره‌مندی از مزایای تشویق تولید انرژی خورشیدی رادارند و بالعکس مشترکین که در مناطق دور از شبکه مستقر می‌باشند بیشتر تمایل به تأمین انرژی منازل خود دارند، معمولاً در سیستم‌های منفصل از شبکه باطری‌ها جهت ذخیره‌سازی انرژی موردنیاز منازل در شب استفاده می‌شود. این نیروگاه‌ها با توجه به انشعاب خانگی آن‌ها تا 5 کیلووات و سه فاز، 20 کیلووات قابل‌نصب هستند.

در شکل‌های شماتیکی از نیروگاه خورشیدی خانگی در حالت مختلف اتصال دیده می‌شود:

خانگی زیر 20 وات